diumenge, 11 de novembre de 2018

divendres, 9 de novembre de 2018

Innovem 2018

El 9 de novembre de 2018 hem assistit amb uns quans alumnes voluntaris a la nova edició de la InnovemFest. 
Hem disfrutat especialment la xerrada d’en Xavier Marcet que ens ha explicat molt bé com funciona la innovació. També durant el descans hem vist la impresora 3D de SomniProject i un exoesquelet per fer feines dures sense perill per l’operari.

Agraïm a Innovem que ens convidi a assistir a aquest molt bon esdeveniment anual.
exoesquelet per fer feint

impresora 3D de SomniProject

dimecres, 24 d’octubre de 2018

Fira d’ensenyaments Superiors

Hem tingut el plaer, com cada any, de participar en la Fira d'ensenyaments superiors de Ciutadella on hem pogut explicar als futurs estudiants com està estructurat el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions web i com el duem a terme l'IES Joan Ramis i Ramis. Ha estat els dies 19 i 20 d'octubre de 2018.


Estant del IES Joan Ramis i Ramis
Estem molt contents d'haver coincidit amb als alumnes de 2n de grau mitjà, especialment als d'informàtica de Ferreries que ens van visitar el divendres matí així com amb els de mecànica del Quadrado, i els del socio-sanitari o educació infantil que ens van visitar el divendres capvespre. 


Ha estat un honor compartir espai amb altres Instituts de secundària de l'illa i amb universitats de Catalunya i d'altres punts d'Espanya. Felicitam, una vegada més, a l'ajuntament de Ciutadella per l'organització de l'esdeveniment.

dijous, 21 de juny de 2018

Ex-alumne del Ramis ens fa una presentació al Besuricata: Cloud

Sergio Guerrero presenta el Cloud de Microsoft

¿Qué es la transformación digital? ¿Cómo debe ser un Cloud que nos permita este cambio?Una sesión dónde introduciremos Azure, el Cloud de Microsoft, así como distintas herramientas que nos habilitarán la transformación digital tales como IoT, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Containers, DevOps...

dilluns, 28 de maig de 2018

Becas PISE - per tot l’alumnat (16-30 anys)
De moment al Ramis només tenim beques Erasmus+ per alumnes i ex-alumnes de primera any del Grau Mitjà d’informàtica. Per als altres alumnes existeixen al menys dues altres bones options externes per fer estades a l'estranger:

 1. La ja coneguda d’anar amb el Molí de Baix a Sant Lluís.
 2. Beques PISE (nou!):
  1. Donen uns 2400 € per anar entre 3 i 6 mesos a empreses d’una borsa/plataforma de reina. 
  2. Becaris entre 16 i 30 anys.
  3. Ara mateix es podria demanar per anar al Consulat Espanyol de Brusseles (feina en Informàtica). 
  4. Ara mateix també una empresa de comunicació està cercant un becari. 
  5. Ofertes varies d’Alemanya i altres llocs.
Si voleu més informació, contactau amb en Kico kborras@iesjoanramis.org 

divendres, 18 de maig de 2018

Visita a les instal·lacions de l’aeroport - curs 2017-18

El dimarts 15 de maig els alumnes de 1r de Grau Mitjà van visitar les instal·lacions de l’aeroport. Na Maria Roselló Rubió, Jefa Sección Sistemas de Información de l'aeroport de Menorca, i en Javi, un tècnic de l’aeroport, ens van explicar les instal·lacions que tenen, les responsabilitats de cada una de les persones que hi treballen i com és la topologia lògica i física de la xarxa.

alumnes i professors, a l'aeroport
A més, ens van mostrar els equips que s'empren per les companyies tot simulant un embarc, vam visitar el taller i per acabar vam tenir la oportunitat de veure un dels centres de processament de dades.

La visita és molt apropiada en aquestes alçades del curs perquè els alumnes poden veure in-situ molts dels conceptes estudiats a classe (CDP, elements del cablatge estructurat, VLAN's, etc).

dimecres, 16 de maig de 2018

Programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2018


Info d’un programa molt bo per els que heu acabat 2on de Grau Mijtà o Superior. Vos paguen casi tot per 10 dies d’immersió en Anglès a Irlanda o Regne Unit.

informació

Resu ràpid;

Modalitat A (2n curs d’un cicle formatiu de grau mitjà o grau superior): ajudes d’un valor econòmic de fins a 2.125 euros com a màxim cada una per a la participació en un curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada amb un total de 45-50 hores lectives adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2017-2018 estigui matriculat al segon curs del cicles formatius de grau mitjà o grau superior en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El curs es realitzarà al Regne Unit i/o a Irlanda en el període comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2018. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 10 persones.
El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de 40 ajuts com a mínim. El nombre final d’ajuts dependrà de la disponibilitat pressupostària una vegada adjudicat el contracte administratiu corresponent i segons el preu unitari d’adjudicació, el qual serà com a màxim de 2.125 euros.
En cas que el nombre de sol·licituds per a una de les modalitats A o B sigui inferior al nombre d’ajuts assignats a la modalitat corresponent, els ajuts que no es puguin atorgar per manca de sol·licituds en una modalitat, es podran atorgar a la modalitat en què romangui alumnat en llista d’espera.
...

Alumnat que opta a la Modalitat A (2n curs d’un cicle formatiu de grau mitjà o grau superior):
a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 2n curs d’un cicle formatiu de grau mitjà o grau superior durant el curs escolar 2017-2018.
b) Tenir els requisits necessaris per tal de poder accedir a l’FCT d’un cicle formatiu de grau mitjà o superior.
c) Específic per a grau mitjà: haver nascut entre l’any 1999 i 2001.
d) Específic per a grau superior: haver nascut entre l’any 1997 i 1999.
e) En cas de no ser ciutadà d’algun dels estats membres de la Unió Europea, s’haurà de complir amb la normativa corresponent per poder viatjar al Regne Unit/Irland

7.5. S’haurà de presentar la següent documentació:
Modalitat A
Documentació específica per a l’alumnat de 2n curs d’un cicle formatiu de grau mitjà o de 2n curs d’un cicle formatiu de grau superior
a) Sol·licitud (Annex I)
b) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant. c) Declaració responsable (Annex II)

7.6. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
publicat 15 de maig

En el cas que el nombre de sol·licitants que reuneixen els requisits establerts en l’apartat 6 de la present convocatòria sigui superior al nombre d’ajuts oferts, per a la selecció dels candidats s’ha de seguir el procediment següent.
La Comissió ordenarà els sol·licitants en funció del seu expedient acadèmic, de conformitat amb els criteris següents: 10.1. Modalitat A (Específics per a l’alumnat del 2n curs dels cicles formatius de grau mitjà o de grau superior)
- Nota mitjana de l’expedient de 1r i 2n del cicle formatiu que l’alumne estigui cursant:
Nota igual a 10: 6 punts
Nota igual o superior a 9: 5 punts Nota igual o superior a 8: 4 punts Nota igual o superior a 7: 3 punts Nota igual o superior a 6: 2 punts Nota igual o superior a 5: 1 punts
- Per haver participat i haver obtingut el reconeixement d’aprofitament i realització satisfactòria del curs del “Pla Pilot de reforç i suport educatiu per a la millora de l’aprenentatge de l’anglès”: 1,5 punts.
Aquests criteris objecte de valoració es comprovaran d’ofici per part de l’administració educativa.
En cas d’empat s’ha de donar preferència a l’alumnat que hagi obtingut el reconeixement d’aprofitament i realització satisfactòria del curs en el “Pla Pilot de reforç i suport educatiu per a la millora de l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera“. Si l’empat persisteix, s’ha de donar preferència a l’alumne amb millor nota d’expedient. Si l’empat persisteix, es donarà preferència al candidat/a de menor edat.
11.2. Amb els alumnes i les alumnes inclosos en els llistats d’espera, ordenats per puntuació (modalitat A específica per a cicles formatius de grau mitjà o grau superior i modalitat B específica per a batxillerat) o ordenats alfabèticament i per illes (modalitat C), s’anirà substituint, per rigorós ordre, a l’alumnat de les llistes de beneficiaris que no confirmi l’assistència en el termes de l’apartat 15, renunciï o no participi en els programes per qualsevol altre motiu.
11.3. Les sol·licituds de l’alumnat que aparegui en la llista d’espera, però no sigui seleccionat per obtenir l’ajut, s’entendran denegades.

12.2 La proposta de resolució provisional es farà pública a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional de la Conselleria d’Educació i Universitat http://dgfpfp.caib.es, així com al microsite del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals http://llenguesestrangeres.caib.es
15.2. El pare, mare o tutor legal dels beneficiaris dels ajuts disposaran de 3 dies hàbils a partir d’aquesta comunicació per acceptar l’ajut i autoritzar la participació de l’alumnat al programa corresponent mitjançant l’enviament de l’annex III signat i escanejat a l’adreça de correu electrònic spl@dgfpfp.caib.es.

divendres, 23 de març de 2018

En Joan Peláez parteix cap a Portugal

El departament d'informàtica del IES Joan Ramis i Ramis informa que un dels nostres alumnes del Cicle de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, en Joan Peláez, parteix avui 23 de Març cap a Lisboa per fer 2,5 mesos de pràctiques en Informàtica: des del 26 de Març al 5 de Juny de 2018.


En Joan anirà a l'empresa CBTalents (https://www.cbtalents.com)
L’ empresa CBTalens es dedica a facilitar les transicions de feines a un mercat laboral volàtil i complexe. Té tres àrees de negoci:
 • reclutament global
 • academia
 • sol.lucions de outsourcing

En Joan fa el darrer mòdul dels seus estudis (FCT – formació en centres de treball) com alumne Erasmus+ i en acabar tindrà un diploma Europass. El proper curs vol fer amb noltros el Cicle Superior de Desenvolupament d’aplicacions Web.
En Joan es un bon estudiant d’idiomes ja que apart de Castellà i Català té molt bon nivell d’Angès i coneixements d’Alemany, Japonès, Chinès i Esperanto.
Abans de partir l’alumne ha rebut una formació organitzada per part de la comissió de Mobilitat del Ramis (socio-cultural, Anglès, resol.lucó de conflictes) i està fent un curs online de portuguès desde ja fa un mes. Li desitgem una molt bona estada a Portugal.


En Joan també ha rebut formació en mediació

dilluns, 5 de març de 2018

Besuricata al Ramis 2018

Com els darrers anys, enguany també hem fet un Besuricata  al Ramis.


1) En Tiago Ameller  ens va explicar les seves experiències com a programador: "No sólo es picar código. Consejos para ser un senior o al menos parecerlo".*) Cunya publicitària sobre els cicles del Ramis per en Kico Borràs


clica per veure la presentació


2) En Miquel Gabarró ens va donar "Píldoras para sobrevivir a Ramix". Va implicar als alumnes i va crear grups de 10 per xerrar amb un professional informàtic del grup Besuricata.

A tots dos els podeu escoltar al podcast a www.besuricata.com
Escoltau un dels episodis a on en Miquel entrevista a en Tiago sobre programació. 

Part del Besuricata d’en Miquel Gabarró:

Posteriorment va sortir un episodi del Podcast del Besuricata/Walking  Mastermind a on en James i en Miquel expliquen la experiència del Besuricata al Ramis:

WM #06 Hablamos de la TECH TALK BESURICATASeminari de Cartografia a 2on de Grau Superior

Com els darrers anys, en Marc Rosés de Silme ens ha vingut dos dies a fer un Seminari sobre Cartografia integrada a pàgines web i tecnologies de mòbil multiplataforma.


En Marc a travès del material que té penjat al Racó del Programador del Portal de Cartografia de Menorca, va explicar els diferents serveis de mapes existents: Open Street Maps, Serveis de Mapes públics (IDEs) i, ben segur, Google Maps.
Aquí teniu una molt bona presentació.El segon dia del seminari, en Marc va desenvolupar amb els alumnes una App amb Phonegap Build que permetia visualitzar damunt un mapa d'OpenStreetMap la posició del dispositiu obtinguda a partir del GPS i els contenidors de recollida selectiva més propers. Es va emprar l'API de dades de la IDE Menorca per a obtenir els contendors de recollida i la seva ubicació:


Finalment, recomenam escoltar el podcast de Besuricata.com a on entrevisten a en Marc.

dilluns, 29 de gener de 2018

STEM - GDG Menorca 2018


Els alumnes dels Cicles d'informàtica van anar un dels dies de les jornades STEM dels dies 25 i 26 de Gener de 2018.

http://stem.gdgmenorca.com/
Article al Diari

Les jornades van tenir ponències técniques i també ponències enfocades a publicitar els estudis universitaris a Catalunya de Biotecnologia i Informàtica. Es van tractar temes com la Inteligència Artificial, Robòtica, les jornades del GDG - Women Techmakers, etc.
El dijous capvespre vam anar amb els alumnes de Grau Mitjà. El divendres matí amb uns quans de Batxillerat i el capvespre amb Grau Superior.
Desprès de les jornades i gràcies a una de les ponents, tenim alumnes interesades en crear el Women Techmakers Menorca. Enhorabona!
divendres, 22 de desembre de 2017

Festa final de trimestre - decembre 2017


Com cada any, el darrer dia de classe tant alumnes com professors dels cicles formatius de grau mitjà i superior es van esplaiar jugant junts al pati a futbol, bàsquet i voleibol. I després de jugar, van fer la bereneta junts, amb música, beguda i molt de menjar. S’ho van passar molt bé!dimarts, 12 de desembre de 2017

Seminari a Palma per preparar els nous projectes per al curs 2018-19

El Sepie ha anunciat que el proper 1 de Febrer acaba el plaç per presentar nous projectes Erasmus+. El Ramis en demanarà un i per això hem assistit a aquest seminari informatiu a on ens han explicat les novetats del programa i recomanacions per l'escriptura dels projectes.


Els ponents, amb na Flor Dupraz del Sepie

Les jornades han servit per coneixer coordinadors Erasmus+ d'altres IES que també tenen Informàtica. Pot servir per intercanviar experiències i potser acompanyar alumnes de de forma conjunta.  Els altres IES de moment participen al Consorci de Conselleria, no tenen projecte propi. 


El nostre coordinador a les jornades
Com a novetats podem remarcar que els alumnes de 1r curs podrien participar sense fer FCTs. Serviria per casos especials: gent molt bona en idiomes, amb família a un altre pais, etc.

Ja ho sabiem, però ho han remarcat: ex-alumnes de 1r any poden partir excepte si fan Grau Superior. El centre informarà als alumnes de segon curs per estimar si ho volen fer i ajudar a demanar un nombre de beques ajustsat.

Segons lo que van dir el Brexit acabarà prest amb les estades al UK. Una llàstima. 

Els alumnes que fan certificats de profesionalitat també poden participar a Erasmus+. Hi ha un Soib a Palma amb projecte.

Es volen potenciar les estades llargues de més de 90 dies. Una part es FCTs l'altre unes "pràctiques voluntàries". Puntúen millor els projectes que tenen això...així que ens convé fer-ho.

Al nou projecte demanarem aproximadament:

 • 2 o 3 beques d'alumnes i 1 o 2 professors acompanyants (mínim una beca de llarga durada - més de 90 dies).
 • 1 o 2 beques de professors per estades de Job Shadowing
 • 1 beca de professional visitant per formació dels nostres professors i alumnes.
El projecte podrà tenir una durada entre 12 i 24 mesos.

dilluns, 4 de desembre de 2017

Besuricata: el podcast - Cosas extrañas con Tiago Ameller #11 - Consells per programadors

En Tiago Ameller ens dona consells d'un programasdor amb molts anys d'experiència. Val la pena escoltar lo que ens explica.Escoltau el podcast i mirau els enllaços recomenats
Si no sabeu de que xerren, quan mencionen l'editor Vi, o Vim, clicau aquí i desprès el provau.

dijous, 30 de novembre de 2017

Informació dels nostres estudis: catàleg nacional de suplements al títol

A continuació podeu accedir al Suplement Europass als títols dels nostres estudis. Tenen una descripció molt complerta en Castellà i Anglès de tots els mòduls i la podeu adjuntar al Curriculum per cercar feina. Técnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
        descripció en Castellà
        descripció en Anglès 

Técnic Superior en Desenvolupament d'aplicacions Web
  descripció en Castellà
Per altres estudis, podeu trobar la informació a continuació en Anglès/Castellà.

dimecres, 22 de novembre de 2017

Visita d'en James Kockelbergh al Ramis

Ahir vam rebre novament una visita de l'empresari i expert en màrqueting digital James Kockelbergh- 3webd.com

James Kockelbergh


En James va fer una xerrada als alumnes de 1r de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web sobre la importància de conèixer diversos idiomes per llaurar un bon futur professional. Ho va fer amb 6 històries de casos a on els idiomes van ser fonamentals. Una de les històries va ser sobre un conegut divulgador de Màrqueting on-line, que vol obrir el seu mercat als EEUU i que es prepara a consciència gràcies a classes d’Anglès per Skype. També va destacar especialment el d’un jove ucranià de 18 anys que va arribar a Barcelona uns pocs anys abans i de forma autodidacta i gràcies al coneixement de l’Anglès, Castellà i Ucranià està triomfant amb vídeos de Youtube sobre Wordpress.

El nostre convidat amb els alumnes de 1r curs


Amb els alumnes de 2on de Grau Superior, en James va dedicar fins a 3 hores d’explicacions primer i dinàmiques participatives desprès tant en Anglès com en Castellà/Català. Va destacar el «speed-dating» (3 minuts per persona) que vam fer entre tots responent a les preguntes:
 1. Raons per fer els estudis actuals
 2. A on vols arribar?
 3. Quines aficions tens?

Speed-dating amb 2on de Grau Superior

Posteriorment es va simular que en James volia contractar un informàtic i vam donar 30 segons a cada alumne per donar raons per ser el sel.leccionat.

més fotos

Enllaços recomanats / mencionats per en James:

divendres, 27 d’octubre de 2017

Fira d'ensenyaments superiors de Ciutadella

Hem tingut el plaer, com cada any de participar en la Fira d'ensenyaments superiors de Ciutadella on hem pogut explicar als futurs estudiants com està estructurat el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions web i com el duem a terme l'IES Joan Ramis i Ramis. La fira va tenir lloc dels dies 20 i 21 d'octubre
Ha estat un honor compartir espai amb altres Instituts de secundària de l'illa i amb universitats de Catalunya i d'altres punts d'Espanya. Felicitam a l'ajuntament de Ciutadella per l'organització de l'esdeveniment.

dimarts, 24 d’octubre de 2017

Expert en seguretat bancària visita als alumnes de 1r de Grau Superior

L'expert en seguretat bancària Claudio Kolodzinski ens va visitat el passat dia 16 d'octubre aprofitant una visita privada a Menorca. 
En Claudio va estudiar Informàtica a Buenos Aires i posteriorment va fer feina per IBM, Olivetti, i CA Technologies entre d'altres. 
Des de fa més de 5 anys fa feina al banc Wells Fargo de Nova York.

En Claudio va explicar als nostres alumnes, en Anglès, com es lluita contra el Fraud i el compliment de les lleis des de un gran banc. 
Entre els temes que van sorgir destaquem el Phishing, la lluita contra el Blanqueig de diners (AML - Anti-Money Laundering), Regulatory Compliance, i  MiFID.
Els alumnes van seguir amb atenció les paraules d'en Claudio i van partipar activament.
En Claudio també va explicar com fa feina casi al 100% desde casa seva i com es comunica amb els altres membres del seu equip per mitjans electrònics.
 


Posteriorment, ja a classe normal, els van posar titulars a la xerrada. Els més destacats son els següents:

- "Men in the shadow save you money!" 
- "Claudio protects his bank from doing illegal moves, and protects it from others"


Agraïm a en Claudio el seu temps i el compartir els seus coneixements amb els nostres alumnes.